Vastuullisuus

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit haluavat saada tietoa yrityksesi toiminnasta ja vastuulliset yritykset saavat arvostusta osakseen. Vastuullisesti toimiva yritys tuo parhaimmillaan asiakkaan kaipaamaa lisäarvoa ja pystyy parantamaan kilpailukykyään.

Vastuullisuudella tarkoitetaan yrityksen yhteiskuntavastuuta, joka voidaan jaotella taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristöstä kannettavaan vastuuseen. Elinkeinoelämässä tämä tarkoittaa yleisesti toimenpiteitä, jotka ylittävät lain määräämät velvoitteet. Sosiaalinen vastuu voi näkyä muun muassa yrityksen toimenpiteistä huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista ja vaikkapa syrjäytymisvaarassa olevien työllistämisenä. Ympäristövastuullisuus näkyy puolestaan yrityksen konkreettisina ja jatkuvina toimenpiteinä vähentää liiketoiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Vastuullisuus ei ole kertaluonteista hyväntekeväisyyttä, vaan jatkuvia konkreettisia toimenpiteitä.

Autamme sinua määrittelemään yrityksesi sidosryhmät, eli keiden toimintaan yrityksesi vaikuttaa ja mitkä toimijat vaikuttavat puolestaan yrityksesi toimintaan. Vastuullisuuteen liittyy oleellisena osana yrityksen arvot, jotka ohjaavat arjen tekemistä. Jos ne ovat hukassa, kaivamme ne yhdessä esille. Vastuullisuus voi näkyä toimitilojen lämmitysmuotoina, tuotteiden raaka-aineiden hankinnassa, matkustamisen aiheuttamien päästöjen vähentämisenä tai työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisenä. Autamme sinua kertomaan vastuullisuudesta, yrityksesi arvoista oikealle kohderyhmälle, oikeassa kanavassa, luotettavasti ja läpinäkyvästi.

Arvo-työpaja

Työpaja soveltuu yrityksille, jotka haluavat sanoittaa arvonsa, ja kaipaavat prosessiin ulkopuolisen sparrausapua. Autamme arvo-työpajan avulla kuvaamaan miten yrityksessä toimitaan yhdessä.

Vastuullisuuskonseptointi

Kartoitamme yhdessä kanssasi mitä vastuullisuus yrityksessänne nykyhetkellä on ja miten sitä voidaan kehittää.